REGULAMIN SZKOLEŃ

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sprzedawcą szkolenia jest Nawrocki Clinic Sp. z o.o Sp.k. z siedzibą w Gdańsku
przy ul. Czarny Dwór 10/34 ; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ –VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS Nr 0000651581
REGON 366035779, NIP 5842755090,
Numer konta: 60 1140 2004 0000 3902 7662 4703
zwana dalej Kliniką.
2. Zamawiającym jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej.
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowo złożone zamówienie
poprzez:
a)wypełnienie i przesłanie przez Zamawiającego formularza dostępnego na stronie
internetowej www.nawrockiacademy.com
b)Zamówienie telefoniczne zawierające wszystkie dane niezbędne do realizacji
zamówienia.
4. Składając zamówienie, Zamawiający:
a)oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży i akceptuje jego postanowienia.
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, SPOSÓB, TERMIN I FORMA PŁATNOŚCI
5. Z chwilą realizacji zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Kliniką a Zamawiającym
umowy sprzedaży szkolenia.
6. Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych od wysłania zgłoszenia.
7. Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych powinien opłacić szkolenie na rachunek
bankowy wskazany w potwierdzeniu rezerwacji miejsca.
8. Jeśli Zamawiający nie dokona płatności za szkolenie w terminie do 7 dni roboczych,
rezerwacja ulega anulowaniu.
9. Potwierdzenie wpłaty za szkolenie jest gwarancją miejsca. Potwierdzenie wpłaty należy
przesłać na adres: aleksandra@nawrockiclinic.com
10. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami brutto.
REZYGNACJE, ZMIANY TERMINÓW
11. W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić
zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu
zajęć. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze
przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora
13. Zamawiający ma możliwość zmiany terminu uczestnictwa w szkoleniu na inne, gdy
zgłosi to do 14 dni przed rozpoczęciem opłaconego szkolenia.
14. W przypadku gdy Zamawiający przekroczy termin podany w punkcie 9 wówczas Klinika
nie zwraca poniesionej wpłaty za szkolenie .
15. Istnieje możliwość zamiany zgłoszonego uczestnika z tej samej firmy, nie później jednak
niż 3 dni przed terminem szkolenia.
REKLAMACJE
16. Zasady składania reklamacji:
a)reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy
aleksandra@nawrockiclinic.com, w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia
b)reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania
c)reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej
(nazwa Firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), kod i termin szkolenia,
szczegółowe opisanie szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie.
d)powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Organizatora.
e)reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób wobec których Organizator ma
roszczenia finansowe.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
17. Najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany adres e-mail zostaną
przesłane informacje dotyczące szkolenia.
18. Po zrealizowanym szkoleniu zostanie wystawiona faktura i przesłana poczta tradycyjną
lub wysłana na wskazany adres e-mail, w przypadku wyrażenia zgody na wysłanie
w formie elektronicznej
19. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim.
Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.
20. Uczestnicy otrzymają imienny Certyfikat ukończenia kursu.